วิธีสมัครออมเงิน กอช. รับเงินบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต สำหรับผู้ประกันตน ม.40


มาดู วิธีสมัครออมเงิน กอช. รับเงินบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต สำหรับผู้ประกันตน ม.40 จาก กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. โดยไม่ได้บังคับว่าจะต้องออมทุกเดือนหรือทุกปี

วิธีสมัครออมเงิน กอช. รับเงินบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต สำหรับผู้ประกันตน ม.40

วิธีสมัครออมเงิน กอช. รับเงินบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต สำหรับผู้ประกันตน ม.40

เมื่อเร็วๆนี้ทางกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ได้เชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี มาสมัครออมเงินหลังอายุ 60 ปี โดยสามารถออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี และไม่ได้บังคับว่าจะต้องออมทุกเดือนหรือทุกปี โดยประโยชน์ที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้

1. ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลในแต่ละปีที่ออม (มกราคม-ธันวาคม)

 • อายุ 15-30 ปี : รัฐสมทบให้ครึ่งนึงของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปี ไม่เกิน 600 บาท
 • อายุ 30-50 ปี : รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปี ไม่เกิน 960 บาท
 • อายุ 50-60 ปี : รัฐสมทบให้เท่ากันกับเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปี ไม่เกิน 1,200 บาท

2. ดอกผลจากการลงทุน ที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ของ 7 ธนาคาร

3. ได้โอกาสรับเงินบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 15-60 ปี
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (1) สามารถสมัครได้
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิก กบข.
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้สมัครต้องมีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือไม่มีอาชีพ (สำหรับตัวอย่างอาชีพที่จะสมัคร กอช.ได้ เช่น เกษตรกร ค้าขาย แม่บ้าน เจ้าของร้าน ฟรีแลนซ์ ขับรถรับจ้าง แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง นักเรียน นิสิตนักศึกษา)

วิธีการสมัครสมาชิก แบบสมัครออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น กอช.

เริ่มแรกดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น กอช.

วิธีสมัครออมเงิน กอช. รับเงินบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต สำหรับผู้ประกันตน ม.40

วิธีสมัครออมเงิน กอช. รับเงินบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต สำหรับผู้ประกันตน ม.40

จากนั้นให้ท่านเข้าสู่แอป และเลือกสมัครสมาชิก

วิธีสมัครออมเงิน กอช. รับเงินบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต สำหรับผู้ประกันตน ม.40

อ่านรายละเอียดและข้อตกลงให้เรียบร้อยจากนั้น กดยอมรับ

วิธีสมัครออมเงิน กอช. รับเงินบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต สำหรับผู้ประกันตน ม.40

จากนั้นให้ท่านอ่านให้ละเอียด แบบขอความยินยอม หากรับข้อตกลงได้ให้ท่าน กด ยินยอม

วิธีสมัครออมเงิน กอช. รับเงินบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต สำหรับผู้ประกันตน ม.40

ทำการกรอกรายละเอียดให้ครบได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล รหัสหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จากนั้นกด ตรวจสอบข้อมูล

วิธีสมัครออมเงิน กอช. รับเงินบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต สำหรับผู้ประกันตน ม.40
เมื่อสมัครผ่านระบบจะแสดงรายละเอียดดังภาพ

วิธีสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

ท่านสามารถเดินทางไปสมัครได้หลายสถานที่ดังต่อไปนี้

 1. ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
 2. สำนักงานคลังจังหวัด
 3. สถาบันการเงินชุมชน
 4. ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน
 5. ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
 6. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • แสดงบัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรณีมอบอำนาจต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ 2 ชุด และของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด)
 • ส่งเงินออมงวดแรก ขั้นต่ำ 50 บาท
 • ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคาร

รายละเอียดและเงื่อนไขการออม

 • ออมขั้นต่ำ 50 บาทต่อครั้ง ตลอดทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ส่งเงินออมรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 13,200 บาท
 • ในระหว่างปี (มกราคม-ธันวาคม) จะส่งเงินออมอย่างไรก็ได้ตามความสะดวก ไม่จำเป็นต้องส่งทุกเดือน ยอดเงินที่ออมก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกครั้งที่ส่ง แต่ในหนึ่งเดือนส่งเงินได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 • มีสิทธิออมได้จนถึงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วต้องยุติการออม โดย กอช.จะแจ้งให้สมาชิกขอรับเงินคืน
 • กอช.จะจ่ายเงินคืนสมาชิกแบบแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้น โดยจะจ่ายคืนให้เดือนละเท่าไรขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่กับกองทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1) เงินออมของสมาชิก ส่วนที่ 2) เงินสมทบจากรัฐบาล ส่วนที่ 3) ดอกผลของเงินส่วนที่ 1 และ 2 รวมกัน แล้วนำมารวมกัน เพื่อคำนวณหายอดเงินคืนแต่ละเดือน
 • ถ้าเมื่อคำนวณแล้วได้ผลลัพธ์ไม่น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน สมาชิกจะได้รับเงินคืนเป็นประจำทุกเดือน ตามผลลัพธ์ที่คำนวณได้ ไปจนกว่าสมาชิกจะเสียชีวิต ถึงแม้ว่าเงินในบัญชีของสมาชิกจะหมดลงแล้ว เรียกว่า บำนาญตลอดชีพ
 • ถ้าเมื่อคำนวณแล้วได้ผลลัพธ์น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน สมาชิกจะได้รับเงินคืนเดือนละ 600 บาททุกเดือน จนเมื่อเงินในบัญชีของสมาชิกหมดลง กอช.จะหยุดจ่ายคืน เรียกว่า เงินดำรงชีพ
 • ถ้าสมาชิกขอลาออกจากกองทุนก่อนอายุครบ 60 ปี สมาชิกจะได้รับเงินคืนเฉพาะในส่วนที่ 1) เงินออมของสมาชิกและดอกผลของเงินออมส่วนที่ 1 โดย กอช.จะรวมจ่ายคืนให้ในครั้งเดียว
 • ถ้าสมาชิกเสียชีวิต กอช.จะจ่ายเงินทั้งหมด คือ ส่วนที่ 1) เงินออมของสมาชิก ส่วนที่ 2) เงินสมทบจากรัฐบาล และส่วนที่ 3) ดอกผลของเงินส่วนที่ 1 และ 2 รวมกัน แล้วจ่ายคืนให้กับผู้รับผลประโยชน์/ทายาทของสมาชิกในครั้งเดียว

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง cmu67k.com ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ประกันรถยนต์ราคาพิเศษพร้อมรับพร้อมส่วนลด ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|